| Tillbaka | ordlista | Källförteckning |

Ordlista

| 0-9 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

0-9

1D

förkortning av "endimensionellt", som refererar till virtuella miljöer baserade på text-interface. Dessa inkluderar muds, chat-rum, irc och liknande.

2D

kort för "tvådimensionellt" som refererar till scener vilka är "platta", har vidd och höjd men saknar djup dvs. har x- och y-axel men saknar z-axeln.

2 1/2D

"två och en halvdimensionellt" innebär att scenen ter sig platt men ger oss en viss möjlighet att flytta avatarer i djupled.

3D

"tredimensionellt" indikerar att scenen äger tre möjliga riktningar: höger och vänster, upp och ned samt inåt och utåt i bilden.

A

Användargränssnitt

det "skal" utanpå elektroniken som användaren upplever: skärmbilder, text, ljud. Används även om: redskap för att hålla kontakt med datorn. Exempelvis tangentbord, mus eller mikrofon.

av

förkortad form av avatar

avatar teleport eller av port

detta är en central plats där avatarer kan resa mellan världar

avabuse

en användare som verbalt förolämpar andra användare.

avapunkare

offensiva avatarer, även kallade "rudies", vilka enbart lever för att störa och förolämpa andra som använder sig av samma virtuella värld.

avatar

ursprungligen kom benämningen avatar från den Hinduiska mytologin och är benämn-ingen på den tillfälliga kropp en gud intog då de besökte jorden. Avatar kan också ta betydelsen av förkroppsligande eller en konkret manifestation av ett abstrakt koncept. Den uråldriga termen avatara, från Sanskrit, betydde "att träda ned". Avatar användes första gången för att beskriva användarnas visuella förkroppsligande i cyber-rymden av Chip Morningstar under Habitats tidiga gryning under 1985. Inom de textbaserade virtuella samhällena används inte benämningen avatar. Användare identifieras istället genom alias eller smeknamn.

avattack

kroppsliga attacker mot din avatar av andra användare antingen genom att de går rakt igenom dig eller bumpar på dig så att din avatar flyttas ur sitt läge.

avizen

en medborgare (citizen) av en virtuell avatar-värld.

avvy, avvies

andra smeknamn på avatar.

B

beama

se teleport, stråla, stråla över, svengelska för att överföra data på kort distans mellan två datorer eller andra apparater, vanligtvis med hjälp av infrarött ljus.

bot

förkortning av robot, har sina rötter i irc och muds och är ett program som uppför sig som en användare inom chatområdet och är vanligtvis till nytta.

browser

bläddrare, en browser är ett slags program som klarar av att ta hem en specifik sorts information och tillåter dig att manipulera dem. En browser är ett slags klientprogram som talar med en server för att få sin information.

C

cache

plats på din hårddisk där filer lagras, ibland temporärt. Många virtuella världar bygger caches av scener, avatarer och andra objekt. Cachen ökar upplevelsen av världarna eftersom programmen du kör världarna med hellre tar objekt från din hårddisk än att ta dem över Internet.

caretaker

operatören till en given virtuell värld eller område av en värld.

chatta

delta i ett irc-samtal

chattikett

eng. chatiquette, korrekt etikett då man chattar on-line. Ett exempel på sådant är att säga hej då då man avslutar en konversation.

cyber

hämtad från engelskans cybernetics, vilket betyder ungefär elektronisk styrteknik (vetenskapen om styrningsprocesserna i organismer, maskiner och samhälle). Cyber är grekiska för styrman. Som upphov brukar man ange Norbert Wieners bok "Cybernetics" från 1947.

cybernaut

person som rör sig hemtamt i cyberspace.

cyberpunk

en litterär genre inom science fiction som senare har utvecklats till en subkultur med en egen filosofi om ett fritt, världsomspännade informationsutbyte via datorer. Anhängarna kallas cyberpunks.

cyberrummet

se cyberspace

cyberspace

ordet används för att beteckna olika saker: ett konstgjort, datoranimerat rum eller det elektroniska universum som utgörs av telefonförbindelser, databaser och skärmar, med mera.

cyborg

en människa som ikläder sig modern teknologi eller får den inopererad, så att personen är delvis maskin, delvis människa.

D

datasuit

en dräkt fö registrering av kroppens rörelser, utvecklad av amerikanska VPL. Utanpå dräkten sitter ett antal ljusledare och sensorer som mäter förändringar i ljusflödet när kablarna böjs.

desktop-vr

en vanlig datorskärm som visar en bild av ett rum eller liknande och som därför efterliknar de tre dimensionerna i Virtual Reality.

digitala rymden

digital space, en vedertagen term för att beskriva delar i cyber-rymden, antingen de är webbsidor eller virtuella världar.

dummytar

en default-avatar, den avatar du får då du först anländer till en virtuell värld innan du själv har hunnit välja ut en egen.

E

emoticon

en symbol skapad med bokstavstecken, som smileys för att uttrycka känslor

emotie

se emoticon

F

fleranvändar

eng, multi-user. En teknologi som stödjer avatar eller annan representation av användare inom en delad värld. Kallas även mutech eller MU.

force-feedback

datorstyrd påverkan av känseln på mekanisk väg. Används för att "känna" virtuella objekt.

fraktaler

speciella matematiska formler som, om de framställs i grafisk form, rymmer oändliga och oförutsägbara mönster.

fönster

window
en rektangulär yta på datorns bildskärm. Den disponeras av en av de tillämpningar som är igång eller av operativsystemet. Flera fönster kan vara öppna samtidigt och överlappa varandra. Detta ger användaren överblick över flera processer samtidigt man kan också göra bildskärmen plottrig och oöverskådlig. Första kommersiellt gångbara fönstersystem -et fanns på Macintosh-datorn 1984, men tekniken kommer från Xerox.

första-persons-perspektiv

är den synvinkel du får som om du vore inuti din avatar och såg ut genom dennes ögon. Ur detta perspektiv kan du inte se din egen avatars kropp.

G

gester

ett uttryck som en avatar kan ge, vanligtvis ansiktsuttryck eller kroppsrörelse, ett ljud eller textsekvens.

ground zero, gz

nollkoordinat som är inträdes punkten i en virtuell värld.

grupp-chat

eng. group chat, en chat som sätts upp mellan en bestämd grupp namngivna användare. Denna typ av chat är vanligtvis privat.

H

Habitat

den allra första virtuella värld som stödde användningen av avatarer. Skapades av Chip Morningstar och F. Randall Farmer på mitten av 1980-talet.

head banger

avatarer som i en virtuell värld reser omkring och slår emot sina huvuden gentemot andra avatarers.

head-moundted-display (HMD)

termen används om en hjälmliknande visningsenhet som placeras på huvudet. Med hjälp av avancerad optik och små tv-skärmar skapar HMD en tredimensionell bild som ger användaren upplevelsen av att befinna sig i ett konstgjort rum.

hemsida

se även home page
numera: den sammanhållande webbsidan för en webbplats. Känns igen på att adressen är kort. Hemsidan var från början en sida som man skapar för personligt bruk (intern hemsida), för att hålla reda på de webblänkar man använder oftast.

home page

se även hemsida
en bestämd topnivå-sida på world wide web vilken leder till andra relaterade sidor under denna.

homeworld

en virtuell värld skapad för att likna en hemsida (home page).

homo virtualis

ytterligare ett namn för de av oss som fastnat i samhällen och lever i den virtuella rymden.

horisont

några av de virtuella världarna har en gräns bortom vilken det inte tycks finnas någonting ända tills du närmar dig den, varpå mer av världen strömmar in. Denna gräns kallas ofta för horisont och dessa världar använder sig av någonting som kallas för proximeringsbaserad streaming.

host

värd, en bestämd person i en virtuell värld som står som värd för en händelse eller agerar som in-world hjälpare. Värdar kallas även för acolytes.

html

hypertext markup language, det språk man använder sig av då man skapar sidor för world wide web.

http

hypertext transfer protocol.
Http är det protokoll som gör så att World Wide Web fungerar som en tillämpning på Internet. Det styr hämtandet och skickandet av webbsidor. Http konstruerades av webbens upphovsman Tim Berners-Lee.

hårddisk

tallriksformad lagringsenhet i datorer. Innehåller information lagrad som magnetiska koder.

I

id

förkortning av identifikation

idling

det läge då en avatar varken talar eller gör någonting annat. Personen som är inneboende i avataren kan ha lämnat datorn tillfälligt.

image

betyder naturligtvis bild. Men det är också beteckning på en exakt kopia, en avbild, av en hårddisk, kopierad sektor för sektor utan hänsyn till innehållet.

in-avatar

läget då man är inne i sin avatar. Någon kan säga till en annan "Jag mötte dig in-avatar".

in-world

motsvarande till in-avatar, att vara inom en virtuell värld.

insticksprogram

eng, plug-in. En liten bit mjukvara vilken kan kopplas ihop med ett större program för att öka dess förmåga. Vrml finns som ett sådant till olika bläddrare.

interaktivitet

utbyte av information och handlingar mellan människor eller mellan människor och datorer.

interface

se användargränssnitt.

Internet

den globala sammankopplingen av datornätverk som använder sig av ett gemensamt protokoll, tcp/ip

ip-adress

internet protocoll adress
ett sätt att identifiera en maskin eller användare på Internet. Består av en nummerserie som senare tilldelas mer läsbara adresser.

irc

Internet relay chat
En teknik för skriftliga samtal, i realtid, mellan två eller flera personer över Internet. Alla deltagares inlägg visas, utan fördröjning, i den ordning de är skrivna i teckenfönster på alla deltagares datorskärmar.

K

kraftåterkoppling

en teknik som används inom virtuell verklighet (vr) för att ge användaren en illusion av att de virtuella objekten har hårdhet och tyngd. Man ska kunna gripa en virtuell boll med handen och känna att det tar emot. Det kräver att vr-handskar och andra attiraljer har inbyggda motorer som i realtid reagerar på rörelser.

L

lan

local area network. lokalt nätverk. Ett datanätverk bestående av persondatorer i samma rum eller samma byggnad. De delar på gemensamma resurser som databaser och skrivare. Ett virtuellt lokalt nätverk beter sig för användaren som ett lokalt nätverk, men användaren kan jobba hemma eller sitta på ett hotellrum och vara ansluten via telenätet.

ljusledare

glasfiberkabel för överföring av information. I traditionella kopparkablar överförs informationen som elektriska signaler. Mycket av signalstyrkan går förlorad och bara en signal åt gången kan sändas genom kabeln. Omvandlar man i stället informationen till ljussignaler kan de sändas genom ljusledare med betydligt mindre signalförlust och flera tusen "kanaler" kan fungera samtidigt i samma kabel.

lurker

fluktare, en som är medlem i en diskussionslista på Internet eller ett annat e-postnät, men som aldrig deltar i diskussionen. Lurker betyder smygare eller lurpassare. Kallas även spökläge (ghost mode) för avatarer.

M

Mac OS

det operativsystem som man finner på Macintosh-datorer.

mappa, mappning

en praktisk försvenskning av engelska map, mapping. Att mappa är att ange motsvarigheter.

MB eller Megabytes

en måttangivelse för lagring av data, storleken på en hårddiskfil, eller mängden minne i din dator, grovt översatt till en miljon bytes.

metavers/metaversum

författaren Neal Stephensons benämning på en stor virtuell värld i cyberrymden.

midi

en standard för att representera musik i digital form.

modem

den del av hårdvaran som du använder för att din dator ska kunna kommunicera med en annan dator på Internet.

MUD, MUCK, MOO, MUSH, MUQ

vanliga förkortningar för olika varianter av MUD, Multi User Domain/Dungeon. Ett system av textchats

multivar

en avatar som delas av flera användare

multi-user

se fleranvändare

muting

tysta. Att välja att stänga av kommunikation från en bestämd avatar. Samma som ignorera.

N

navatar

en avatar som har förmågan eller plikten att ta dig med på en tur genom de virtuella världarna.

netikett

se nätetikett

newbie

nykomling, ett populärt ord för nybörjare. Newbies ses ofta med dummytars.

nod

en knutpunkt eller ändpunkt i ett nätverk. Din dator hemma kan ses som en nod i Internet.

nätetikett

den vanligaste benämningen på god sed (etikett) på Internet.

nätverk

datorer kan kopplas samman, direkt med kablar eller via telenätet med mera, så att de kan kommunicera och utbyta information. En sådan koppling kallas nätverk.

O

objekt

ett annat beskrivande begrepp för vad som helst i "cyberspace" från bord till bots till avatarer.

on-line

konstant elektronisk överföring över tele- eller kabelnät.

operativsystem

mjukvara som fördelar datorns arbetsuppgifter, fördelar lagringsutrymme, hanterar ansluten periferiutrustning som skrivare och cd-rom-spelare och som ger användaren ett användargränssnitt när inga tillämpningar är igång. I operativsystemet ingår ofta funktioner som är gemensamma för många tillämpningar, till exempel klocka och kalender, typsnittshantering, ljud och stöd för digital video.

P

pc

personal computer
i Sverige menar vi vanligtvis en IBM-kompatibel dator när vi talar om en pc. Det var ju IBM som lanserade termen med sin Personal Computer. Vi skiljer på svenska mellan en pc och en persondator. En Macintosh är en persondator, men inte en pc. På engelska syftar förkortningen pc ofta på alla slags persondarorer, vilket kan leda till missförstånd vid översättningar.

pixel

bildpunkt, den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig den visas på skärmen, skrivs ut eller lagras i minnet. Den har ljusstyrka (svart, grå, vit) position och eventuellt färg.

plug-in

se insticksprogram

pucking

att förflytta sig med musen i en virtuell värld. Detta innebär att man ofta behöver lyfta upp och sätta ned musen upprepade gånger. Påminner om att skyffla en puck runt.

R

RB2

står för "Reality Built for Two", en verklighet byggd för två. Detta var en av de första egentliga nätverkskopplingarna i en virtuell värld. Användarna kan se "varandra" i ett konstgjort rum.

real life (RL)

personer, objekt och platser i den verkliga fysiska världen.

reality

engelska; verklighet.

realtid

termen används om datasystem som utför alla instruktioner inom ett på förhand bestämt tidsintervall. Detta kan vara en tusendels sekund i en kamera eller fem minuter i en oljeplattform. I dagligt tal menar man att instruktionerna utförs direkt, utan märkbart dröjsmål.

redigerad verklighet

en blandning av fysisk verklighet och virtuell verklighet, vilken kan upplevas om man använder en genomskinlig skärm. Delar av den fysiska verkligheten tas bort eller görs om.

rendera

återge, en process för att skapa en visuell form av en tredimensionell värld. 3D scener renderas oftast en "ruta" (frame) i taget. Kommer av rendering som är ett engelskt ord med försvenskat uttal. Det är ett praktiskt ord för olika tekniker för att skapa bilder som kan betraktas på bildskärm.

robot

se även bot
ett program, särskilt på Internet eller World Wide Web, som efterliknar en människa eller utför rutinmässiga sökningar.

router

kan ses som ett slags växel, men det namnet är upptaget av en annan nätverksapparat, på engelska kallad switch. Vi skriver alltså router även på svenska.

S

server

ett mjukvarusystem som koordinerar kommunikation mellan klienterna, användarna. I denna kontext, ett system som koordinerar upplevelsen av en virtuell världs så som den visas för en eller flera användare genom deras klientprogramvara. Servern koordinerar även kommunikation användarna emellan, avatarernas position och förändringar i världen.

shadowing

att smyga sig efter någons avatar utan att tala med denne. En form av avabuse.

simulera

efterlikna. På mekanisk eller elektronisk väg härma verkligheten.

skärmmössa

skämtsam beteckning på vr-hjälm.

smileys

eller smilis (Sv. datatermgruppen)

spoofing

att använda sig av mjukvarutricks för att få en annan persons avatar att säga saker som ägaren inte sagt.

streaming

en metod som används för att överföra delar av ljud eller videosegment så att man kan starta upplevelsen av dessa innan hela filen laddats ned.

T

teleport

en mekanism, ofta representerad av en portal eller lysande dörr, genom vilken människor kan flytta sina avatarer mellan stora avstånd inom eller emellan världarna.

texturmappning

att omhölja avbildningar, sammansatta av pixlar, på en geometrisk yta, ofta baserad på polygoner. Denna teknik använda för att få liv i platta geometriska ytor.

tredjepersonsperspektiv

en synvinkel ur vilken man kan se sin egen och andras avatar från utsidan. Relaterat till "fågelperspektiv".

U

unghost

då man slutar att "tjuvlyssna" (lurking) och hoppar in i en konversation.

UNIX

ett operativsystem som ofta används för att hantera "servrar" på Internet.

url

Uniform Resource Locator, används vanligtvis till länkar på webbsidor. Kan översättas med webbadress.

V

virtual reality

vr
virtuell verklighet: detta begrepp skapades av Jaron Lanier på 1980-talet för att beskriva digitalt renderade visuella upplevelser. Vanligtvis associerade med glasögon eller huvudburna skärmar (HMD). Virtuella världar har kallats "virtual reality på Internet" trots att det inte krävs glasögon.

virtuell

finns som möjlighet, men existerar inte i fysisk mening.

virtuell människa

ett annat ord för avatar som ger en mycket bredare definierar alla representationer av mänsklig form i ett digitalt medium. Figuranimering för att producera virtuella skåde-spelare för film eller en digital representation av ett mänskligt ansikte för språkinstruktioner är exempel på virtuella människor. Virtuella människor inbegriper sällan verkliga personer till skillnad mot avatarer.

virtuella samhällen

eng; virtual community.
Ett vedertaget begrepp för att klassificera reguljär kommunikation inom grupper via digitalt medium.

virtuella universitet

en svårdefinierad term som mer spritt använts för att beskriva distansundervisning via e-post eller webben. I avatarbefolkade virtuella världar är dessa mer experimenterande projekt där deltagarna (studenterna) och lärarna träffas i världen.

virtuella världar

det sammanfattande namnet på navigerbara visuella digitala miljöer "navigable visual digital environments". Dessa världar kan befolkas av användare vilka representeras som avatarer.

vrml

virtual reality modeling language, en animerad virtuell 3D-miljös specifikation som utvecklats och stödjs av ett stort antal företag och andra organisationer. En vidareutveckling av html avsedd för tredimensionella renderingar.

välkomstsida

det ursprungliga namnet på det som numera kallas för (extern) hemsida.

W

webbplats

webbsajt, website, webbställe: en samling html-dokument fysiskt placerade på en server, vilken kan nås genom http-protokoll.

worl

vanligt smeknamn för VRMLs filtillägg ".wrl"

WWW

The World Wide Web eller Webben, en enorm samling av dokument baserade på html vilka kan nås med http-protokoll. Ibland felaktigt benämnt som hela Internet.

| 0-9 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| Tillbaka | ordlista | Källförteckning |

senast uppdaterad 1998-11-11